Levering vanuit Middelharnis en Zuidland

 Algemene voorwaarden van:

M. van Zanten Transport & Overslag B.V.Huygens 83241 LR Middelharnis

Inschrijfnummer K.v.K.: 58322213

Artikel 1: Toepasselijkheid – definities 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht die wij met u sluiten.

2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg-of deelopdrachten.

5. Wij gebruiken in deze algemene voorwaarden de volgende termen:

a. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;

b. schriftelijk: per brief, e-mail of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;

c. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeelddoor u te verstrekken vrachtbrieven, vergunningen e.d. of andere voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten;

d. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;

e. opdracht: een opdracht voor onze transport-en/of overslagwerkzaamheden al dan niet in combinatie met andere werkzaamheden;

f. zaken: de zaken waarop onze werkzaamheden betrekking hebben, bijvoorbeeld te vervoeren zand of grind.

Artikel 2: Aanbod 

1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.

2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van devergoeding.

3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.

4. Ons aanbod en onze tarieven gelden niet automatisch voor nieuweof vervolgopdrachten.

5. Aan u getoonde of verstrekte voorbeelden van documenten en omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd, bijvoorbeeld door uw akkoord te geven op onze offerte. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.

 1. 2. Wij zijn pas gebonden aan:a. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 2. b. mondelinge afspraken;
 3. c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij -zonder uw bezwaar -met de uitvoering van de opdracht of afspraken zijn begonnen.

Artikel 4: Vergoeding – tarieven 

1. Tenzij wij met u een uurtarief overeenkomen, voeren wij de opdracht uit tegen een vaste vergoeding(bijvoorbeeld een vergoeding per rit).

2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij deze vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding. 

3. Bij werkzaamheden op uurtarief, berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede urentegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestedeof in rekening gebrachte uren is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.

4. Bij spoedopdrachten of als wij onze werkzaamheden op uw verzoek uitvoeren buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 07.00 uur tot 18.00 uur.

5. Onze in een aanbodof tarieflijst vermelde vergoedingen en tarievenzijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals declaraties van ingeschakelde derden.

6. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen vergoeding/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet-en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van eventuele benodigde (verpakkings-)materialenof wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.

Artikel 5: Inschakelen van derden 

Wij mogen werkzaamhedendoor derden laten uitvoeren.

Artikel 6: Uw verplichtingen 

1. U zorgt ervoor dat:a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder de aard van en omstandigheden op de laad-en/of loslocatie) tijdig aan ons verstrekt;

b. eventuele door u verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;

c. wij op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot de laad-en/of loslocatie en deze locatie voldoet aan de geldende wettelijke (veiligheids-) eisen;

d. eventuele voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, de laad-en/of loslocatie in een zodanige staat is dat wij onze werkzaamheden ongehinderd kunnen uitvoerenen wij ook niet gehinderd worden door op de locatie aanwezige personen;

e. op de laad-en/of loslocatie kosteloos de in redelijkheid door ons gewenste voorzieningen aanwezig zijn.

2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.

3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG. 

5. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.

6. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

Artikel 7: Termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst 

1. Tenzij wij anders overeenkomen of uit de aard van de opdrachtanders voortvloeit, spannen wij ons in de opdracht tijdig uit te voeren, maar zijn overeengekomen termijnen nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet tijdig na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.

2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van de opdracht doordat:a. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;

b. wij niet tijdig toegang hebben tot een laad-of loslocatie;

c. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;

d. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebbenwij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

3. Bespoedigen wij de uitvoering van de opdracht op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen. 

4. Wij mogen de opdracht in delen uitvoeren en iedere deelprestatie afzonderlijk factureren. 

5. Als wij een opdracht in fasen uitvoeren, mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening. 

6. Bij de uitvoering van de opdracht houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening. 

  1. 7. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de (door of namens u): a. verstrekte informatie; 
  2. b. voorgeschreven werkwijzen e.d.; 
  3. c. gegeven aanwijzingen; 
  4. d. ter beschikking gestelde zaken; 

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn. 

8. Wij informeren u over de gevolgen voor overeengekomen vergoedingen, tarieven en termijnen:

a. bij door u gewenste wijzigingen in een opdracht;

b. als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij deze -door onvoorziene omstandigheden -niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en door ons gemaakte kosten.

9. Wij mogen de uitvoering van de opdracht staken of opschorten:

a. als sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van de laad-of losplaats dat wij hiertoe genoodzaakt zijn;

 1. b. en/of wij conform de voorschriften van de fabrikant of de normen NEN 2024 en/of NEN 2026de hijstabel buiten bedrijf moeten stellen.

Artikel 8: Transport 

1. Dit artikel is van toepassing, als wij -in uw opdracht -andere dan de ons uit onze eigen opslag te leveren zaken vervoeren.

  1. 2. Naast de bepalingen uit dezealgemene voorwaarden, zijn ook de volgende (branche)voorwaarden en regelgeving van toepassing die gebruikelijk zijn in de transportbranche:a. voor alle binnenlandse transporten: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Rotterdam en Amsterdam;
  2. b. voor alle grensoverschrijdende transporten over de weg: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van zaken over de weg (CMR-verdrag).
  3. 3. Van de AVC 2002is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
  4. 4. Wij hanteren voor de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, de AVC 2002 en het CMR-verdrag onderstaande rangorde:a. bij strijdigheid tussen een bepaling uit onze algemene voorwaarden en een bepaling uit de AVC 2002 of het CMR-Verdrag geldt de bepaling uit onze algemene voorwaarden. De bepaling uit onze algemene voorwaarden prevaleert dan in afwijking van eventuele andere rangordebepalingen in de AVC 2002 of het CMR-Verdrag;
  5. b. het bepaalde in de AVC 2002 of het CMR-Verdrag is pas van toepassing, als:

b.1. bepalingen uit onzealgemene voorwaarden op grond van een wettelijke bepaling en/of een rechterlijke uitspraak nietig zijn of vernietigd worden;

b.2. sprake is van specifieke onderwerpen of aspecten die niet uitdrukkelijk geregeld zijn in onzealgemene voorwaarden;

b.3. wij dat schriftelijk met u overeenkomen. 

5. Uzorgt ervoor dat de te vervoeren zaken:

a. op de overeengekomen wijze, data en tijdstippen op de afhaallocatie(s) beschikbaar zijn voor ons. Zijn de zaken niet tijdig beschikbaar en ligt de oorzaak hiervan in uw risicosfeer? Dan mogen wij de volledige voor het transportovereengekomen vergoeding aan u berekenenverminderd met eventuele kosten die ons bespaard zijn gebleven;

b. zijn voorzien van alle voor het transport benodigde documenten, zoals de vereiste vrachtbrief, vergunningen, noodzakelijke documenten voor export en andere documenten die voor het desbetreffende transport noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld een grondtransportmelding bij vervoer van grond;

c. in overeenstemming zijn met de vrachtbrief. Wij hebben hierbij geen controleplicht.

6. Wij mogen een transport weigeren of opschorten als:

a. bij afhalen (een deel van) de voor het vervoer noodzakelijke documenten ontbreken;

b. het transport bestaat uit andere dan de overeengekomen zakenof de zaken anderszins niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst/bijbehorende documenten;

c. het transportillegale waar of gevaarlijke stoffen bevat of op andere wijze gevaar voor personenof eigendommen oplevert/kan opleveren.

De kosten, de schade en eventuele overige gevolgendie hieruit voor u of ons voortvloeien zijn voor uw rekening, zoals kosten in verband met een opgelopen vertraging, verloren arbeidsuren aan onze zijde en eventuele extra werkzaamheden die wij hierdoor moeten verrichten.

7. Het risico voor de te vervoeren zaken gaat op ons over bijhet inladen van de zaken.

8. Als de waarde van de te vervoeren zaken deovereengekomen maximale waardeoverstijgt, meldt u dit vooraf schriftelijk bij ons. Wij mogen dan de overige waarde op uw kosten bij verzekeren.Heeft u de hogere waarde niet tijdig gemeld? Dan is uw eventuele schadevergoedingsrecht bij schade aan de zaken beperkt tot de overeengekomenmaximale waarde.

9. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij verplicht de te vervoeren zaken volgens overeenkomst tijdig en in de staat waarin wij deze in ontvangst hebben genomenop de plaats van bestemming af te leveren.

10. Wij mogen de zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer op de overeengekomen locatie niemand aanwezig is, de ontvanger weigertde zaken in ontvangst te nemen of wij de zaken om een andere reden niet kunnen afleveren en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer of in de risicosfeervan de ontvanger ligt. Wij geven u een redelijke termijn om te regelen dat de zaken alsnog in ontvangst worden genomen of waarbinnen u de zaken terugneemt.

11. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw verplichtingen? Dan bent u per direct in verzuim en mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel/gedeeltelijk ontbinden en de zaken voor uw rekening en risico aan u retourneren of vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen. 

Artikel 9: Klachten 

1. U zorgt er voor dat u of de ontvanger de door ons vervoerde zaken direct na aankomst op de overeengekomen locatie controleert of laat controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, afwijkingen in hoeveelheden of aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon vermeldt. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u de (al dan niet van de ontvanger ontvangen) klachten binnen 24 uur schriftelijk aan ons. Bij gebreke van een controle of tijdige melding van geconstateerde klachten, wordt u/de ontvanger geacht de zaken te hebben goedgekeurd en vervalt uw klachtrecht.

2. Overige klachten over de uitvoering van een opdracht meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen 2 weken na uitvoering – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. 

3. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen/gegeven garantie. 

4. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op. 

5. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie, zoals foto’s van de geconstateerde feiten. U zorgt ook dat de ontvanger de zaken waarop de klacht ziet voor ons beschikbaar houdt. Is voor het onderzoek noodzakelijk dat wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 

6. Bij een terechte klacht hebben wij de keuze uit het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de opdracht voor zover dit nog mogelijk is of een terugbetaling van/korting op de overeengekomen vergoeding. Als sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 10: Garanties 

1. Wij voeren de opdrachten naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.

2. Tenzij wij anders overeenkomen, geven wij geen garanties als u wilt dat wij de opdracht op een andere wijze uitvoeren dan de gebruikelijke wijze of de door ons geadviseerde wijze.

3. U kunt geen beroep doen op gegeven garanties zolang u de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

1. Buiten deuitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garantiesof gegarandeerde resultaten/kwaliteitseisen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen-of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.

4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering ofvalt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de desbetreffende werkzaamheden.

5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.

6. Wij zijn niet aansprakelijk -en u kunt geen beroep doen op toepasselijke garanties -als de schade ontstaat door:a. het te laat aanleverenvan of fouten in/onvolledigheid van de doorof namens u aan ons verstrekte informatie;

b. gebreken, defecten, beschadigingen, onvolkomenheden, eigenschappene.d. in, aan of vande aangeboden zaken;

c. of als gevolg van het feit dat de aangeboden zaken illegale waar en/of gevaarlijke stoffen bevat;

d. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is.

7. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Artikel 12: Betaling 

1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.

2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 30dagenna de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.

3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.

4. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokostenin rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

6. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst -door een aan u gerichte schriftelijke verklaring -ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.

7. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

8. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13: Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

1. Wij mogen de overeenkomst -door een aan u gerichte schriftelijke verklaring -ontbinden op het tijdstip waarop u:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.

2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Overmacht 

1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.

2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:a. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;

b. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;

c. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet-of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, (maatregelen in verband met) epidemie of pandemie, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;

d. door weersomstandigheden, (water)wegblokkades, extreme waterstanden, ongeval, (extreme) files, import-en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en afleveringsproblemen die wij in redelijkheid niet konden vermijden en/of waarmee wij bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening konden houden.

3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst -door een aan u gerichte schriftelijke verklaring -ontbinden of onze werkzaamheden (in redelijkheid)aanpassenof voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.

4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 15: Annulering – opschorting 

1. Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:

a. alle gemaakte kosten(zoals al ingekochte diensten van derden);

b. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomenvergoeding.

2. Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen tegen overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief.

3. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.

4. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.

5. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij of door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode.

6. Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamheden zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Danmogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – bevoegde rechter 

1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Wij leggen geschillen vooraande rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigingsplaats.

3. Als ugevestigd bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggenaande bevoegde rechter inhet land of de staat waar u gevestigd bent.

Datum: 11 oktober2022

Peter-Pieter

Afhalen en leveren

Zowel afhalen als levering op afspraak is mogelijk. Voor afhalen bepalen wij met behulp van onze weegbrug het ledig en vol gewicht van uw aanhanger of kipper. Wij leveren de producten losgestort of in BigBags van 1 kuub. Neem voor informatie over voorraad of levering op afspraak contact op voor de mogelijkheden en planning.

Logo Zandhandel Zuidland

Krommedijk 13A
3214 LH Zuidland
0181 452 735

Edison 28
3241 LS Middelharnis
0187 485 766

Volg ons

Zandhandel Zuidland is sinds 2021 onderdeel van M. Van Zanten | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden